O riadiacom výbore SRI

Riadiaci výbor SRI je hlavným riadiacim orgánom projektu a koordinuje činnosť všetkých subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii Národnej sústavy povolaní.

Riadiaci výbor SRI je nadriadeným orgánom subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a aktualizácii SRI (v priamej nadväznosti na projekt Národná sústava povolaní), riadi a koordinuje ich činnosť, a to v súlade s vývojom na trhu práce a na základe zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Riadiaci výbor SRI tvoria:

predseda
 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
tajomník
 • zástupca realizačného tímu SRI
členovia
 • traja zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • zástupca Ministerstva hospodárstva SR,
 • zástupca Ministerstva vnútra SR,
 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR,
 • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR,
 • zástupca Ministerstva kultúry SR,
 • zástupca Úradu vlády SR,
 • zástupca Štatistického úradu SR,
 • zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,
 • zástupca Republikovej únie zamestnávateľov,
 • zástupca Asociácie priemyselných zväzov,
 • zástupca Konfederácie odborových zväzov SR,
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska,
 • dvaja zástupcovia Realizačného tímu SRI.

Pôsobnosť RV SRI:

 • RV SRI v rámci svojej pôsobnosti posudzuje a odsúhlasuje plnenie jednotlivých aktivít projektu a preberá od Realizačného tímu SRI vypracované písomné správy. Predseda RV SRI je oprávnený za MPSVR SR podpisovať akceptačné protokoly, ktorými sa preukazuje plnenie predmetu zmluvy,
 • RV SRI predkladá odporúčania a návrhy na riešenie úloh, riadi a koordinuje činnosť odborných tímov SRI a posudzuje výsledky procesu hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. Verejne prezentuje a publikuje výsledky činnosti SRI,
 • RV SRI posudzuje a pripomienkuje návrhy udržateľnosti systémového riešenia monitorovania potrieb trhu práce prostredníctvom sektorových rád.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.