Verejná správa

Kľúčovým prínosom SRI pre orgány verejnej správy je vypracovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Napĺňanie ich akčného plánu a definovanie sektorových odporúčaní na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre domáce ekonomické subjekty, ako aj s ohľadom na získavanie zahraničných investícií je výzvou pre Slovensko stať sa viac konkurencieschopným, digitálnym a zeleným centrom Európy. Sektorové rady sú pripravené byť partnerom pre MPSVR SR na prípravu a realizáciu novej národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. Dôležitou aktivitou je aj revízia vytvorených a tvorba nových národných štandardov zamestnaní (NŠZ), v rámci ktorej budú zachytené inovácie v jednotlivých profesijných oblastiach, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu, automatizáciu, robotizáciu, využívanie nových technológií, trendy novej priemyselnej revolúcie 4.0, ale aj požiadavky na mäkké zručnosti nevyhnutné na uplatnenie sa v 21. storočí. Pridanou hodnotou realizácie SRI je aj tvorba metodiky, výpočtov a vizualizácie výsledných návrhov sektorových partnerstiev a sektorových dohôd, nových klastrov zamestnávateľov, vzdelávacích, vedecko-výskumných a ďalších inštitúcií v rámci jednotlivých sektorov národného hospodárstva. Cieľom je zavedenie konceptu inovačných procesov do politík jednotlivých rezortov prednostne zameraných na novovznikajúce zamestnania na trhu práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.