Zamestnávateľ

Pre zamestnávateľov prináša SRI zvýšenie ich právomocí pri rozhodovaní o budúcich kompetenciách zamestnancov a spôsobe ich overovania aktualizovaným informačným systémom. Sektorové rady, v ktorých sú zamestnávatelia zoskupení, určujú inovované požiadavky na vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie budúcich absolventov tak, aby boli na trhu práce flexibilní a úspešní. Zamestnávateľom umožňuje SRI sa zapojiť do systému ratingu škôl založeného na sledovaní definovaných kritérií a uplatniteľnosti absolventov, čím prispievajú k optimalizácii siete škôl, skvalitňovaniu obsahu vzdelávania a vyššej kvalite absolventov pripravených stať sa kvalifikovanou pracovnou silou zodpovedajúcou požiadavkám zamestnávateľov. Zároveň je pre zamestnávateľov zabezpečená priama účasť na systemizácii zamestnaní aktuálnych na trhu práce v SR prostredníctvom klasifikácie SK ISCO-08, čo prispieva k dynamickej tvorbe podnikových katalógov prác a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v jednotlivých podnikoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.