O Aliancii sektorových rád

Aliancia sektorových rád garantuje činnosť sektorových rád v Slovenskej republike, ich koordináciou prispieva k zavedeniu nového spôsobu monitorovania požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a k zosúlaďovaniu systému celoživotného vzdelávania s potrebami trhu práce.

Základným a trvalým cieľom Aliancie je prostredníctvom sektorových rád rozvíjať spoločnú platformu podporujúcu zosúlaďovanie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce v záujme trvalo udržateľnej ekonomickej konkurencieschopnosti Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva, primárne prostredníctvom Sektorovo riadených inovácií (ďalej len „SRI“), v priamej nadväznosti na Národnú sústavu povolaní (ďalej len „NSP“) a Národnú sústavu kvalifikácií (ďalej len „NSK“).

Alianciu tvoria:

prezident Aliancie:
 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
výkonný viceprezident:
 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
tajomník:
 • zástupca realizačného tímu SRI,
členovia:
 • traja zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,
 • traja zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov,
 • traja zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR,
 • traja zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska,
 • traja zástupcovia Asociácie priemyselných zväzov,
 • zástupca Úradu vlády SR,
 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • zástupca Ministerstva hospodárstva SR,
 • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR,
 • zástupca Ministerstva kultúry SR,
 • zástupca Ministerstva vnútra SR,
 • zástupca Ministerstva dopravy a výstavby SR,
 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 • zástupca Štatistického úradu SR,
 • zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania,
 • zástupca realizačného tímu SRI.

Pôsobnosť aliancie:

 • koordinuje proces zisťovania, monitorovania a predvídania potrieb zamestnávateľov na úroveň odborných vedomostí a zručností pracovnej sily a prenos týchto potrieb do systému celoživotného vzdelávania,
 • iniciuje voči ministerstvu návrhy na zmenu legislatívy v oblasti zisťovania, monitorovania a predvídania potrieb trhu práce, zosúlaďovania vzdelávacieho systému s týmito potrebami, organizácie odbornej prípravy pre trh práce a pod.,
 • rozhoduje o zriadení sektorových rád, o ich zlúčení, rozdelení a zrušení, zároveň dohliada a zodpovedá za ich reprezentatívne inštitucionálne a personálne zloženie – na základe určených odvetvových indikátorov,
 • rozhoduje o pridelení garancie sektorových rád jednotlivým sociálnym partnerom,
 • udeľuje sektorovým radám licencie na činnosť,
 • vymenováva garantov, predsedov a podpredsedov sektorových rád,
 • riadi, koordinuje a usmerňuje činnosť sektorových rád, schvaľuje výsledky ich činnosti,
 • hodnotí funkčnosť a efektívnosť sektorových rád,
 • dohliada na priebežnú aktualizáciu a implementáciu národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08,
 • rozhoduje o pridelení prierezových zamestnaní a hodnotení kvalifikačných kariet do pôsobnosti jednotlivých sektorových rád na tvorbu národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“),
 • zastupuje odvetvia, ktoré nie sú reprezentované žiadnou sektorovou radou,
 • schvaľuje finálne verzie NŠZ na implementáciu do informačného systému NSP/SRI,
 • riadi inovačné procesy v súvislosti s projektom SRI,
 • rieši kompetencie sektorových rád,
 • propaguje výsledky činnosti Aliancie a sektorových rád,
 • vykonáva dohľad nad financovaním činnosti sektorových rád.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.